You are here

Kompania "Eagle Hydro-Power"

Pershkrimi i Kompanise

“Eagle Hydro Power”, eshte nje shoqeri aksionere qe operon ne sektorin e sherbimit, ku me ane te sistemit te pompimit “Mirakatec® Pumping System” (patente me pronesi individuale) mundosohet rritja e sasise se ujit qe eshte e nevojshme per te arritur prodhimin me efektiv te kapacitetit te instaluar te hidrocentalit eksistues.

Tregu ne te cilin operon kompania eshte sektori i sherbimit, ku me ane te sistemit te pompimit “Mirakatec® Pumping System” mundosohet rritja e sasise se ujit qe eshte e nevojshme per te arritur prodhimin me efektiv te kapacitetit te instaluar te hidrocentalit eksistues. Kompania nuk konkuron me kompanite ekzistuese qe prodhojne energji nepermjet hidrocentrlaleve por, ajo eshte nje partnere qe ofron sherbim per rritje te kapaciteteve prodhuese dhe prodhimtetri konstante pergjat gjithe periudhave te vitit. 

Kompania merr persiper te kryeje sherbim transport te lengjeve te ndryshme dhe ne vecanti te ujit, nepermjet perdorimit te sistemit “Mirakatec® Pumping System” (Fluid Artifical Gravity Acceleration System), sistem i cili eshte i perbere nga disa componente dhe nga nje mozaik kombinimesh mekanike e hydraulike.

Ne fushen e Energjise Hidrike ky sistem gjen aplikimin e pershtatshem ne hidrocentralet ekzistues. Hidrocentralet  ne pergjithesi kane nje problematike te perbashket, pavaresisht nga menyra e ndertimit te tyre, nuk mund te sigurojne ujin e nevojshem per te prodhuar Energji me te gjithe kapacitetin e instaluar. Prodhimi maksimal vjetor i tyre arrin deri ne 55-60% te kapacitetit te instaluar. Kjo ben qe te gjithe hidrocentralet te kene nevojen e  “Mirakatec® Pumping System”. “Mirakatec® Pumping System” ben te mundur rikthimin e ujit qe del nga turbinat perseri ne origjine, duke bere te mundur shfrytezimin ne maksimum te kapacitetit te instaluar. Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power”, ofron kete sherbim ne te gjitha hidrocentralet ekzistuese duke garantuar prodhimin maksimal te kapaciteteve te instaluara per gjate  gjithe periudhes vjetore. Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power”, ofron kete sherbim duke rritur prodhimin vjetor energjitike te hidrocentraleve ne masen 40-45%. Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power”, ofron kete sherbim me zero leke investim, investimet per kete sherbime i takojne te gjitha Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power”. Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power” ofron kete sherbim me kushtet qe negociohen ne formulimin e kontratave.

 • Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power”, ofron kete sherbim me zero leke investim, investimet per kete sherbime i takojne te gjitha Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power”. Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power”ofron kete sherbim duke perfituar % nga prodhimi i shtuar.

Shembull:

 • Kur nje hidrocentral ekzistues me kapacitet te instaluar 100MW prodhon mesatarisht ne vit jo me shume se 60MW/h, Kompania Energji Shqiponje ofron sherbimin e rikthimit te ujit nga niveli i turbinave ne nivelin e liqenit ne dige. Ky sherbim ben te mundur qe hidrocentrali te funksionoje me kapacitet te plote vjetor 100MW/h. Nga ky sherbim ky hidrocentral perfiton 40 MW/h me shume. Investimi behet  falas per kompanine qe ka ne pronesi hidrocentralin, d.m.th. kompania Energji Shqiponje investon per sistemin, operimin, mirembajtjen e sistemit F.A.G.A.S. Per te perfituar nga ky sherbim kompania qe ka ne pronesi hidrocentralin i detyrohet kompanise energji shqiponje % nga kapaciteti i shtuar ne prodhim.
 • Kompania Shqipetare "Eagle Hydro Power”, ofron mundesi bashkepunimi ne zonen e Ballkanit, per kompani lokale te cilat jane te interesuara per kete industri. Ky bashkepunim realizohet ne baze te konceptit “joint venture” per territorin ku ato operojne ne nivel nacional. Arsyeja e ofertes per bashkepunim eshte se kompanite lokale jane ato qe njohin legjislacionin dhe tregun e tyre. Menyra e bashkepunimit behet ne baze te kontributit dhe sherbimeve qe i ofrojne njera-tjetres ne kete industri. Ky bashkepunim krijon mundesine e zhvillimit dhe implementimit me shpejte ne treg dhe rritjen e kapacitetit prodhues te green energy. Kjo jep mundesine e rritjes se kapacitetit prodhues te energjise hidrike ne territorin europian me minimalisht 40%. 
  Kompanite te cilat do te arrijne ne nje marrveshje bashkepunimi me kompanine Eagle Hydro Power mund te kene shansin te jene partnere dhe ne projekte te tjera ku sistemi “Mirakatec® Pumping System” do te aplikohet.

Misioni i kompanise

Rritja e kapaciteteve prodhuese te Industrise Hidro-energjitike, krijimin e burimeve energjitike te qendrueshme (nepermjete Kompanive Hidro-Energjitike). Me synim rritjen e prodhimit te energjise se gjelber, per te kontribuar ne luften kundra ngrohjes Globale.

Zona e operimit

Kompania “Eagle Hydro Power” operon ne zonen e Ballkanit dhe konkretisht ne Shqiperi, Kosove, Maqedoni, Slloveni, Kroaci, Serbi, Greqi, Bullgari, Rumani dhe Mali i Zi. Fusha kryesore ne te cilen kompania ushtron aktivitetin eshte Pompim dhe transport uij. Kryesisht per ti sherbyer Hidrocentraleve dhe industrive me konsum te madh energjitik ne pompime. Duhet theksuar se kerkesa per enegji ne kete rajon eshte ne rritje (keto vende jane vende ne zhvillim), investimi ne energjine hidrike eshte investim i sigurt dhe i qendrueshem pasi klientet jane me prespektive me te sigurte se konkurentet e tjere energjitike ne treg. Kerkesa aktuale per energji te gjelber eshte ne nivelet me te larte te te gjitha koherave. Energjia Hidrike ka prespektiven dhe kerkesen me te madhe e sigurte.

Grupi i menaxhimit

Paisja “Mirakatec® Pumping System” eshte prone e markes “MIRAKATEC” e rregjistruar ne Gjermani. Marka i delegon te drejten e eskluzivitetit per perdorimin e ketij produkti kompanise “Eagle Power”. Kjo e fundit i delegon te drejten per eskluzivitetin ne rajon te produktit kompanise “Eagle Hydro Power” dhe per pjesen e fabrikimit kompanise “Turbo Turbine” e cila merret me prodhimin e produktit dhe qe ka arritur ne marrveshje me kompani te zhvilluara perendimore per prodhimin e elementeve perberes specifik  te produktit.

Objektiva primare:

 • Garantimin e furnizimit gjate gjithe vitit me uje te mjaftueshem per te rritur prodhimin e energjise ne 95-97% te kapacitetit te instaluar te hidrocentraleve aktive, ne menyre rritjen e kapaciteteve furnizuese te kerkesave te tregut me energji.
 • Bashkepunimin dhe bashke-koordinimin me projektet e reja Hidro-Energjitike, nga fillimi i operimit te tyre, ne menyre garantimin e energjise se kerkesave qe ka tregu.
 • Te gjitha keto permiresime te furnizimit te tregut me energji hidrike jane kontribues themelore ne luften kundra ngrohjes globale per aq kohe sa ky burim energjie eshte energji e paster eco-friendly.
 • Nepermjet kthimit te energjise hidrike ne burim te qendrueshem energjitik, te rrise vleren produktit dhe sherbimit qe kryen kompania “Eagle Hydro Power”

Perfitimet nga produkti

 • Me ane te sistemit  “Mirakatec® Pumping System”, sherbimi qe ofron kompania eshte nje potencial qe i kthen hidrocentralet aktuale ne burime energjie te qendrueshme dhe rrit perfitimet ekonomike vjetore ne masen 40-50% me shume.
 • Prodhimi i Energjise se qendrueshme, kthen hidrocentralet ne burime te sigurta Energjitike, ky fakt rrit cmimin e shitjes ne treg dhe gjeneron me shume ekonomi ne totalin e prodhimit.
 • Prodhimtari me e larte, cmim shitje me i larte, gjeneron me shume ekonomi dhe automatikisht rikthen investimin me shpejte; - pagesat e kredive Bankare me shpejte, ( kjo ul totalin e interesit Bankare per tu paguar).
 • Aplikimi i ketij sistemi, behet duke rikthyer ne liqen ose ne basene volumin e ujit te nevojshem, per te prodhuar energji me te gjithe kapacitetin e instaluar te turbinave.
 • Kostot e instalimit te paisjes “Mirakatec® Pumping System” mbahen te gjitha nga kompania, klienti nuk investon per instalimin, blerjen dhe mirmbajtjen e paisjes. Te gjitha sherbimet, pjese nderrimi, operimi, apo zevendesim total, jane te garantuara nga prodhuesi.
 • Rritja e prodhimit te energjise perkthehet ne rritjen e te ardhurave dhe uljen e kohes se rikthimit te investimeve (ROE) duke e bere investimin me rentabel.
 • Investimi ne energjine hidrike eshte investim i sigurt dhe i qendrueshem pasi klientet jane me prespektive me te sigurte se konkurentet e tjere energjitike ne treg. Gjithashtu produkti jone ka nje ecuri ne rritje dhe kjo ecuri do te jete ne rritje progresive ne disa dekada me rradhe.
 • Sistemi “Mirakatec® Pumping System” eshte i aplikueshem ne cdo hidrocentral aktual te ndertuar, i pa kufizuar nga terrenet gjeografike. Sistemi i pompimit “Mirakatec® Pumping System” prodhohet per rreth nje periudhe 3 mujore qe nga momenti i nenshkrimit te kontrates (ne varesi te kapaciteteve).
 • Kompania nuk konkuron me kompanite qe prodhojne energji, nepermjet hidrocentraleve apo te tjera burime,  por ajo eshte nje partnere qe ofron sherbim per rritje te kapaciteteve prodhuese dhe prodhimtari konstante pergjate gjithe periudhave te vitit.

Duke qene se kompania operon ne rajon dhe shtrirja gjeografike qe kane konsumatoret eshte rajonale. Duhet theksuar se sistemi i pompimit “Mirakatec® Pumping System”, eshte i pershtatshem per cdo lloj tereni dhe nuk kufizohet nga kushtet e tij. Persa i perket pjeses se tregut te cilen zoteron kompania nuk mund te flitet pasi sherbimi qe mundeson Kompania “Eagle Hydro Power”, nuk ka konkurent direkt se eshte nje fushe e re. Nevojat te cilat ploteson sherbimi jane thelbesore. Rrit ne maksimum eficencen e konsumit te energjise dhe prodhimit te energjise elektrike. Per fushat e tjera ne te cilat eshte i nevojshem implementimi i sistemit te pompimit, ulen shpenzimet e energjise ne nevojat e tyre per pompime.

© 2012 EAGLE POWER - ENERGJI SHQIPONJE | All right reserved. || Design & Developed by EderStudio